Aktualitātes / Visas kategorijas / Jaunumi / Preiļu novada pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļu amatiem (2 amata vietas)
Rolands Naglis
Rolands Naglis

Preiļu novada pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļu amatiem (2 amata vietas)

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 20 “Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” 29. punktu, Preiļu novada pašvaldība izsludina amata kandidātu atlasi uz SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļu amatiem (2 amata vietas)

I Valdes loceklis – kandidāts ar zināšanām, pieredzi, izglītību medicīnas jomā, medicīnas tehnoloģiju ieviešanas jautājumos

Amata pretendentam izvirzītas šādas prasības:

1. Atbilstoša augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču apjomu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā izglītība medicīnas zinātnēs vai veselības aprūpē);
2.Līdzšinējā darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
2.1. vismaz triju gadu pieredze pēdējo desmit gadu laikā kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā;
2.2. vismaz triju gadu darba pieredze pēdējo desmit gadu laikā publiskās pārvaldes institūcijas vadītāja, vadītāja vietnieka vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā;
3. Prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
4. Stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
5. Izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
6. Labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
7. Teicamas latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
8. Teicamas iemaņas darbā ar datoru;
9. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
10. Nevainojama reputācija.

II Valdes loceklis – kandidāts ar zināšanām un pieredzi finanšu vadības un plānošanas jautājumos

Amata pretendentam izvirzītas šādas prasības:

1. Atbilstoša augstākā izglītība, kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču apjomu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus konkrētajā amatā kapitālsabiedrībā (akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa augstākā izglītība ekonomikā vai finansēs);
2.Līdzšinējā darba pieredze, kas atbilst vienam no šādiem kritērijiem:
2.1. vismaz triju gadu pieredze pēdējo desmit gadu laikā kapitālsabiedrības valdes vai padomes locekļa amatā, vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā;
2.2. vismaz triju gadu darba pieredze pēdējo desmit gadu laikā publiskās pārvaldes institūcijas vadītāja, vadītāja vietnieka vai lielas struktūrvienības vadītāja amatā.
3. Prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
4. Stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
5. Izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana;
6. Labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
7. Teicamas latviešu valodas zināšanas (augstākā pakāpe C1) un vēlamas krievu valodas un angļu valodas zināšanas;
8. Teicamas iemaņas darbā ar datoru;
9. Zināšanas Eiropas Savienības fondu projektu realizēšanā;
10. Atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtās daļas noteiktajām prasībām;
11. Nevainojama reputācija.

SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “PREIĻU SLIMNĪCA” VALDES LOCEKĻU AMATA KANDIDĀTU ATLASES NOLIKUMS (PDF)

Pieteikumi tiek pieņemti Preiļu novada pašvaldībā līdz 2023. gada 1. martam, tos var iesūtīt:

  • pa pastu, norādot adresātu – Preiļu novada pašvaldība, adrese: Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV- 5301,
  • iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Preiļu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā darba laikā. Uz aploksnes jābūt norādei “SIA “Preiļu slimnīca” valdes locekļa amata kandidātu konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram;
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus ar norādi “SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja amata kandidāta konkursam” var iesūtīt Preiļu novada pašvaldībai uz e-pasta adresi dome@preili.lv

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2023. gada 1. martam ieskaitot.

Pretendenti uz interviju tiks uzaicināti telefoniski.

Sabiedrības valdes loceklim noteiktais atalgojums mēnesī – EUR 700,00 (septiņi simti euro)

Pieteikums satur šādus dokumentus:

1. Dzīves gaitas aprakstu (CV Europass standarts), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
2. Motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, apliecinājumu, ka Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37. panta ceturtajā daļā minētie šķēršļi valdes locekļa amata ieņemšanai nepastāv, un apliecinājumu, ka, ievērojot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 7. panta ceturtajā daļā noteiktos ierobežojumus, novērsīs iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā;
3. Pretendenta sagatavotu redzējumu par Sabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
4. Izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
5. Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – augstākā līmeņa pakāpei C1 (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās mācību programmās latviešu valodā).

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766;e-pasts: dome@preili.lv;
Pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
Personas datu saņēmēji – speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
Personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
Pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;
Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības:

  • pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
  • iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Omenta

Pievieno komentāru

Nav komentāru
Комментарии отключены.
Slimnīcas aktuālā
informācija

Aktualitātes