Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa

Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa

Par mums

Ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas nodaļa ir SIA “Preiļu slimnīca” struktūrvienība, kas izveidota kā ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcija un nodrošina pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti un fiziska rakstura traucējumiem diennakts aprūpi un pastāvīgu dzīvesvietu;

Mērķis

Nodrošināt klientu pamatvajadzības – dzīvojamo platību, diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu personām, kuras veselības stāvokļa dēļ nav spējīgas sevi aprūpēt un kurām nepieciešamais sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās sociālā pakalpojuma apjomu uz noteiktu laiku.

Uzņemšana

Klientus nodaļā uzņem uz pastāvīgu aprūpi vai uz noteikta laika aprūpi, pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 • Klienta personības apliecinošs dokuments – pase/ identifikācijas karte;
 • Klienta/ aizgādņa rakstisks iesniegums par uzņemšanu nodaļā;
 • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa / izdruka no Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietojumprogrammas (SOPA) par klienta pensijas, valsts sociālā nodrošinājuma, invaliditātes pensijas un citu valsts sociālo pabalstu apmēru;
 • Preiļu novada Labklājības pārvaldes/citas pašvaldības Sociālā dienesta lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu (ja pakalpojumu piešķir pašvaldības sociālais dienests);
 • Invaliditāti apliecinošo dokumentu (Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmumi par invaliditāti un invalīda apliecības kopijas);
 • Ģimenes ārsta izziņa par klienta veselības stāvokli. Izziņā norādāma medicīnisko kontrindikāciju neesamību;
 • Psihiatra atzinums par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko pakalpojuma veidu klientamar garīga rakstura traucējumiem, ja sociālo pakalpojumu vēlas saņemt klients ar garīga rakstura traucējumiem;
 • Nepieciešamība personai saņemt sociālos pakalpojumus nodaļā, tiek noteikta ar personas  vajadzību  izvērtēšanu  un aprūpes līmeņa noteikšanu – Novērtēšanas kartē, ko veic:
  • Preiļu novada Labklājības pārvalde/cita pašvaldība, ja saskaņā ar lēmumu personu ievieto nodaļā;
  • Nodaļas sociālais darbinieks/sociālais aprūpētājs, ja persona tiek uzņemta nodaļā uz personas iesnieguma pamata, bez pašvaldības līdzdalības.
  • Klienta uzņemšanu nodaļā noformē ar nodaļas vadītāja rīkojumu dienā, kad klients iestājas nodaļā un veic reģistrāciju klientu reģistrācijas žurnālā.

Samaksa

Par nodrošinātiem sociālās aprūpes un sociālas rehabilitācijas pakalpojumiem nodaļā maksā klients un/vai klienta aizgādnis/ņi un/vai pašvaldība saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto kārtību. Uzņemot personu nodaļā, tiek noslēgts līgums par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu un to apmaksas kārtību;

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma maksa ceturtajam aprūpes līmenim ir €47 diennaktī, trešajam aprūpes līmenim diennaktī €42 diennaktī. Dienas sociālā aprūpe (7:00 -19:00) – €25 dienā.

Dienas gaita

07.00 – 09.00 celšanās, rīta tualete

09.00 – 10.00 brokastis

10.00 – 13.00 brīvais laiks

13.00 – 14.00 pusdienas

14.00 – 15.00 klusā stunda

15.00 – 17.00 brīvais laiks

17.00 – 18.00 vakariņas

18.00 – 20.00 vakara klusuma brīdis

20.00 – 21.00 vakara tēja, nakts launags

21.00 – 22.00 vakara tualete

22.00 – 07.00 naktsmiers

 

Atrašanās vieta

Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

 

Kontaktinformācija

E-pasts: aprupes.nodala@preiluslimnica.lv

Tel: 65307770

 

NODAĻAS NOLIKUMS

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI