Par slimnīcu / Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija

Publiskojamā informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu”:

 • darbības veids
 • vispārējie stratēģiskie mērķi;
 • finanšu mērķu un nefinanšu mērķu īstenošanas rezultāti;
 • veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetos;
 • informācija par saņemto valsts un pašvaldības budžeta finansējumu un tā izlietojumu;
 • zvērināta revidenta pārbaudīti gada pārskati;
 • zvērināta revidenta nepārbaudīti starpperiodu pārskati;
 • informācija par īpašuma struktūru (tai skaitā līdzdalību citās sabiedrībās);
 • informācija par organizatorisko struktūru;
 • informācija par saņemtajiem un veiktajiem ziedojumiem (dāvinājumiem);
 • informācija par iepirkumiem;
 • statūti;
 • valdes nolikums;
 • informācija par valdes locekļiem;
 • informācija par dalībnieku sapulcēm, tai skaitā par darba kārtību un lēmumiem;
 • atalgojuma politikas principi, informācija par katra valdes locekļa atalgojumu;
 • ziedošanas (dāvināšanas) stratēģija un ziedošanas (dāvināšanas) kārtība.